In ontwikkeling πŸ˜„πŸ’Β 

Zorg bij Happy Flower

Stichting Happy Flower biedt zowel leer- en werktrajecten aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, als dagbesteding voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Happy Flower streeft er naar om de leefomstandigheden van kwetsbare mensen in de samenleving te verbeteren.

Dagbesteding

Happy Flower biedt een veilige en stimulerende omgeving waar iedereen zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen en stapjes kan maken in het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. Het behouden van vaardigheden vinden we belangrijk. Wij ondersteunen u hier graag bij!

Werktraject

Mensen met een arbeidsbeperking zijn niet beperkt in werklust en enthousiasme. Integendeel. Zij willen zich net als ieder ander mens nuttig maken en ook hier ondersteunen wij graag bij. Bij Happy Flower ziet het werktraject er niet alleen uit als werk, het is ook Γ©cht werk.

Leertraject

Happy Flower wil niet alleen dat je ervaring opdoet op het gebied van werk, maar ook in het behalen van leerdoelen. Daarom biedt Happy Flower zelf een werk- en ontwikkelplek aan waar dit gerealiseerd kan worden.

info@happy-flower.nl

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur gerust een e-mail.